Muafiyetler ve istisnalar     bölümüne   8  FIKRA EKLENMİŞTİR.

(8) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ?4458 sayılı Gümrük Kanunu?nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar?ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

Fiili denetim   BÖLÜMÜNE  10  FIKRA EKLENMİŞTİR.

(10) TAREKS?e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS?te ilan edilir.

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı      BÖLÜMÜNE        4.ve 5. FIKRA EKLENMİŞTİR.

(4) 2009/15481 sayılı ?4458 sayılı Gümrük Kanunu?nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar?ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 101115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 no?lu hanesine kaydedilir.

(5) Ek-1?de standardı belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip, TAREKS referans numarası yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın, ?Tek Pencere Sistemi? çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 20 haneli kod aranır.

 

NOT:  45 gün geçiş süresi olduğunu unutmayalım.

 

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1) göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1?de belirtilen, ancak İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1)?nin Ek-1?inde belirtilmeyen GTİP?ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırkbeş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli?nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP?ler için uygulanmaz.

 

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER*

EK 1   aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

7304.31.20.90.00 Diğerleri

Diğerleri

TS EN 10305-1 Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

 

7320.90.90.00.00 Diğerleri (sadece tespit yayları) TS 11772 Karayolu Taşıtları- Jant Balans Ağırlıkları ? Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)
7806.00.80.00.00 Diğerleri (sadece jant balans ağırlıkları) TS 11772 Karayolu Taşıtları- Jant Balans Ağırlıkları ? Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)