1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi?nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi?nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Süre uzatımı talepleri 6 (altı) aylık sürenin bitiminden önce elektronik ortamda gerekçeli olarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirilir. Gümrük idaresince yapılacak değerlendirmede mücbir sebep belgesi aranmaz. Talebin uygun ve yerinde görülmesi halinde 6 (altı) ayı geçmemek şartıyla süre uzatımı yapılır.?

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin işlemler sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla yapılır. Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu EK-1?de belirtilen bilgileri içerir. Gümrük idarelerince, bu kapsamda yapılacak işlemler başka bir belge ve teminat aramaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilir.Gümrük idareleri, yalnızca sistemin çalışmaması halinde Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yazılı olarak verilmesine izin verir. Yazılı olarak verilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna ilişkin bilgiler, konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından sistemin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilir.Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan bilgiler gümrük idaresince düzeltilebilir veya bu form iptal edilebilir.?

Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin, giriş veya varış gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşınmasına izin verilir. Ancak, izin verilen konteynerleri dahilde taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.?

Giriş gümrüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Türkiye?ye girişi yapılacak konteynere ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından elektronik ortamda verilir ve bu form tescil edilir. Konteynere ilişkin işlem ve denetimler, Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

b) İlgili gümrük memuru, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formundaki bilgilerin doğruluğunu inceler ve eksiksiz olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, varış gümrüğü başka bir gümrük idaresi ise güzergah tespit eder, tespit edilen güzergahı Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna elektronik ortamda girer. Formdaki bilgiler onaylandıktan sonra  konteynerin gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ek süre talepleri incelenir ve talebin uygun bulunması halinde süre uzatımı Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde elektronik ortamda yapılır.

d) Varış veya çıkış gümrüğü tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu ile ilgili yapılan işlemler, sistem üzerinde takip ve kontrol edilebilir.

e) Süresi geçtiği halde varış veya çıkış gümrüğünden konteynerlerin çıkışlarının yapıldığına dair bilginin sisteme girilmediği konteynerler için yurtta kalma süresi bittikten sonra takibata geçilerek aşağıdaki işlemler yapılır.

1) En geç 15 (onbeş) gün içerisinde konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine iadeli taahhütlü tebligatta bulunularak, tebliğ tarihinden itibaren verilecek 30 (otuz) günlük sürenin bitimine kadar konteynerin yurt dışı edildiğinin tevsiki istenir.

2) Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin süresi içinde yurt dışı edildiği tevsik edilemediği takdirde, konteynere tereddübeden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek para cezası ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsili için konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine tebligatta bulunulur.

3) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerlerin yakalanıp en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığı?na bildirimde bulunulur.

f) Bu maddenin (e) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip daha önce çıkış evrakı ibraz edilemeyen konteynerler için, bunların süresi içinde yurt dışı edildiği hususu yabancı memleketlerdeki gümrük idaresince verilen müfredatlı belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte tevsik edildiği takdirde kayıtları kapatılır ve tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve faiz, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri gereğince iade edilir.?

 

EK: 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi?nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi?nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik